Cenaze veya Vefat Sonrası Yapılacak İşlemler

Defin işlemlerinin ardından, gerekli tüm hukuk işlemleri için merhumun nüfustan düşürülme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu işlem için İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne bildirimde bulununuz. Yetkili makam ve görevliler tarafından düzenlenen ölüm tutanağını ilgili İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne ulaştırınız. Ölüm tutanağına merhumun nüfus cüzdanını da ekleyiniz.

cenaze

  • Ardından Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, Veraset İlamı’nı alınız.
  • En geç 4 ay içinde Veraset Vergi Dairesi’ne müracaat ederek Veraset Beyannamesi veriniz.
  • Veraset intikal vergisi işlemlerini tamamladıktan sonra intikal eden mal varlığının devir işlemleri için ilgili kurumlara başvurunuz. Merhumun;

a) Gayrimenkulu varsa İl Tapu Sicil Müdürlüğü’ne,

b) Maaşı için bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na, (Bilgi için  www.sgk.gov.tr )

c) Arabası varsa il/ilçe Trafik Tescil Müdürlüğü’ne,

d) Bankadaki menkul değerleri için bankasına başvurunuz.

Vefat (Ölüm) Sonrası Veraset İşlemleri

Veraset belgesi, ölen bir kimsenin mirascılarını ve onların gösteren mahkemelerce verilen bir belgedir. Veraset ilamı müracatını bir ay içinde yapılması gerekir. Veraset ilamı çıkarmak için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz;
1. Sulh Hukuk Mahkemesine yazılacak talep dilekçesi
2. Aile nüfus kaydı. ( nüfusa kayıtlı ilçenin nüfus müdürlüğünden alınır.)
Bu evraklar alınarak ilgili mahkemeye sunulur. Bu işlem bir avukat kanalı ile veya varislerden bir tanesinin mahkemeye müraacat etmesi ile olur. Mahkeme gün verir ve günü geldiğinde de bir şahit ile duruşma yapılır. Bir sorun çıkmaz ise karar verilir ve veraset ilamı yazılarak alınır. Bundan sonraki işlem sırası ölen kişiden kalan gayrimenkuller ile ilgili (verilmiş de olsa) bağlı bulunduğu belediyeye emlak beyanını vermektir. Bunun içinde;
a– emlak beyanı
b– veraset ilamı
c– varislerin adı, soyadı ve imzası listesi ile müracaat edilir.
İlgili emlak veya beyanlarında ikişer adet arkalı önlü fotokopi çektirilmesi gerekir. Birer suretini belediyeden aslı gibidir diye onaylatılması gerekir. Bu işlemlerin neticesinde ilgili memur tahakkuk fişi verir. Ve ödenecek vergi varsa ödenir.
Bu işlemlerden sonra sıra VERASET BEYANI‘nı vermeye gelmiştir. Veraset beyanı vefat ettiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili veraset vergi dairesine verilmelidir. Verilmez ise cezalı duruma düşülür. Veraset beyanını verirken gerekli belgeler,
a) Tapu veya tapular
b) Vefat edenin banka veya bankalarda parası var ise bunların dökümü, hisse senedi, tahlil, telefon, araba gibi vs. menkul malları varsa bunların dökümü ve birer fotokopileri ( vergi dairesinin isteğine göre borçlar var ise bunların belgeleri ile birlikte yazılmaları gerekir)
c) Veraset İlamı
d) Tastikli Emlak Beyanları
e) Muhtardan Ölüm İlmuhaberi
doldurmuş olduğumuz veraset beyannamesine eklenerek veraset vergi dairesine verilir. Burada doldurmuş olduğumuz veraset beyannamesinde ikişer fotokopi çektirip birini veraset vergi dairesine diğerini de bir suret almalıyız.
Bu işlemler bittikten sonra verilmiş olunan veraset beyanı komisyona girer. Komisyon beyanı değerlemeye alır, beyan edildiği değerlerden farklı değerler çıkarsa değerlerinin üzerine eklenir, bundan sonra varisler adına vergi çıkmış ise her kişi adına ayrı ayrı tahakkuk fişi çıkarılır. Bu fişlere göre vergileri varis veya varisler 5 yılda 10 eşit taksitte öderler. Bunların ödeme zamanı mali yıl içinde mart ve kasım aylarıdır. Beyan ettiğimiz gayrimenkullerden birinin satılması gerektiği zaman satılacak olan gayrimenkulün vergisinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Ancak bu şartla satış yazısı alınır. Bu durumda İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET’e sahip olurlar.( yani toplu halde)
Bundan sonra varisler isterlerse ilgili tapu sicil müdürlüğüne veya tapu sicil müdürlüklerine müracaat ederek intikal işlemini yaptırarak kalan mirasıMÜŞTEREK MÜLKİYET‘e dönüştürürler, yani hisselendirirler. Bu işlemi yaparken tüm varislerin tapuda hazır bulunmaları veya bir kişiyi vekil tayin etmeleri gerekir. Bunun içinde noterden vekalet verilmesi gerekir.
Öleni bıraktığı mallarından borçları daha fazla ise varisleri isterse REDDİ MİRASyapabilirler. Yani kalan malları ve borçları kabul etmezler. Bu mallar devlete kalır. Devlette bu malları satar veya satmaz bu borçları öder. Böyle durumlarda alacakları bundun böyle devlet ile muhatap olurlar.

Vefat Sonrası Yapılacak  İşlemler

Cenaze iş ve işlemleri sırasında veya sonrasında vatandaşlarımızın, gelenek ve örfümüze yanlış olarak yerleşmiş olan bahşiş, ıskat veya helallik adı altında personelimize ödeme yapmamaları, kurumumuzun daha verimli hizmet sunmasını sağlayacaktır.
Normal nedenlerle hastanede meydana gelen ölümlerde yapılacak işlemler
a– Hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlere ait defin ruhsatlarının müessesenin müdür ve baş tabibi tarafından verilmesi, usulüne uygun olarak resmi tabipler tarafından tasdik edilmesi yasal zorunluluktur.
b– Resmi Tabipler tarafından tasdik edilmeden, hastane ve diğer sağlık müesseseleri müdür ve baş tabibince, ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği, resmi tabip tarafından tasdik edilmeyen defin ruhsatları ile hiçbir cenazenin defin edilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesi yasa gereğidir.
c– Yukarıda izah edildiği şekilde, resmi tabipler tarafından verilen veya tasdik edilen gömme izin kağıdı (defin ruhsatını) alan cenaze yakını vatandaşlarımız müdürlüğümüze bağlı, kendilerine en yakın Cenaze İşleri Şefliklerinden birine şahsen müracaat ederler.

İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanlığı
Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Cad. No:25.  34134 Fatih / İST ,
Telefon : +90 (212) 455 1300, Haritadaki yeri
Merter Ek Hizmet Binası
İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanlığı, Kasım Sk. 34010
Merter – Güngören / İST
Telefon : +90 (212) 449 4000, Haritadaki yeri
Vefat Sonrası Yapılması Gerekenler

a)- Cenaze, Müdürlük Onaylı veya Parselasyonlu mezarlıklara defin edilmiş ise;

Cenaze yakınları, cenaze anında, mezarlık alanının bağlı bulunduğu Bölge Müdür Yardımcılığı’nda, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmiş, Valilik Makamınca onaylanmış ücret tarifesindeki bedeli, nakit ve peşin olarak makbuz karşılığı ödeyerek, (en yakın Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ölen kişiye ait vukuatlı nüfus kağıdı örneğinde kayıtlı olan, sırası ile; eşi, çocukları, annesi – babası veya kardeşleri adına tanzim edilecek) mezar yeri kullanma belgesini alırlar.

Defin tarihinden itibaren asgari üç ay geçtikten sonra, cenaze yakını vatandaşlarımız mezar yeri kullanma belgesi aslı ile Bölge Müdür Yardımcılığımıza müracaat ederek mezar inşaatını yaptırmak üzere inşaat yaptırma ruhsatı alırlar. Bölge Müdür Yardımcılığımız mezar yeri kullanma belgesini 1 ay süreli alıkoyarak, mezar yeri yaptırma ruhsatını verir. Vatandaşlarımız 1 ay içerisinde mezar yerlerinin inşaatını yaptırıp, mezarlıktaki görevlilerimize ruhsatı imzalatıp, defter kaydını yaptırıp, inşaat ruhsatı ile Bölge Müdür Yardımcılığı’na müracaat ederek Mezar Yeri Kullanma Belgelerine inşaatın yapıldığını da işleterek, belgeyi geri alırlar.
b)- Cenaze, Sıra mezarlıkta (Parselasyonsuz) defin edilmiş ise;

Cenaze yakınları, cenazenin defin tarihinden 15 gün sonra, mezarlık alanının bağlı bulunduğu Bölge Müdür Yardımcılığı’na bizzat müracaat ederek, her yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmiş, Valilik Makamınca onaylanmış ücret tarifesindeki bedeli, nakit ve peşin olarak makbuz karşılığı ödeyerek, (en yakın Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ölen kişiye ait vukuatlı nüfus kağıdı örneğinde kayıtlı olan, sırası ile; eşi, çocukları, annesi – babası veya kardeşleri adına tanzim edilecek) mezar yeri kullanma belgesini alırlar.

Defin tarihinden itibaren asgari 3 ay geçtikten sonra, cenaze yakını vatandaşlarımız mezar yeri kullanma belgesi aslı ile Bölge Müdür Yardımcılığımıza müracaat ederek mezar inşaatını yaptırmak üzere inşaat yaptırma ruhsatı alırlar. Bölge Müdür Yardımcılığımız mezar yeri kullanma belgesini 1 ay süreli alıkoyarak, mezar yeri yaptırma ruhsatını verir. Vatandaşlarımız 1 ay içerisinde mezar yerlerinin inşaatını yaptırıp, mezarlıktaki görevlilerimize ruhsatı imzalatıp, defter kaydını yaptırıp, inşaat ruhsatı ile Bölge Müdür Yardımcılığı’na müracaat ederek Mezar Yeri Kullanma Belgelerine inşaatın yapıldığını da işleterek, belgeyi geri alırlar.

Sıra mezarlıklarda mezar yeri kullanma belgesi almayan veya mezar yeri kullanma belgesi alınmış dahi olsa 5 (Beş) yıl içerisinde mezar yerini yaptırmayan vatandaşların, mezar yerine Müdürlüğümüz cenaze defni yapar ve ilgilisine bu yere karşı mezar yeri tahsis etmez. (Yönetmeliğimizin 5. maddesinin “ l “ bendi gereği)
c)- Mezar Yerinin İnşaatının Yapılması;

Mezar yeri kullanma belgesi ile mezar yerinin kullanma hakkını satın alan vatandaşlarımız 5 (Beş) yıl içerisinde Müdürlüğümüz Bölge Müdür Yardımcılıklarından yukarıda bahsedildiği şekilde, mezar yeri yaptırma ruhsatı alarak, mezar yerlerini ya kendileri bizzat yapar veya Müdürlüğümüzden her yıl çalışma ruhsatı almış, mezarlıklarda mezar inşaatı yapan ruhsatlı ustalara mezarlarını yaptırırlar. Vatandaşlar, kendileri de mezarlarını yapabilir veya ruhsatlı taşçılar dışında bir inşaat ustasına da yaptırabilirler. Bu aşamada kullanma belgesi sahibi, ruhsat bedelinin iki katını ödemek durumundadır.

Diğer önemli bir husus ise, Mezar Yeri Kullanma Belgesindeki mezar ölçüleri dışında mezar yeri çevirenlerin mezar yerleri yıktırılır veya cezalı satış yapılır.

Boş mezar yerleri, ölçüleri içerisinde kalmak şartı ile, ücret tarifesindeki kat farkı ücreti alınmak suretiyle katlı yapılabilir. Vatandaşlarımızın mezar inşaat ruhsatı alırken bu durumu beyan etmeleri gerekir.
Mezar Yeri İnşaat ruhsatı almış vatandaşlarımızın 1 ay içerisinde mezar inşaatlarını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yeni ruhsat almaları gerekir.